top of page
Search

CONVERSATIONS ON LAMENTATIONS SGYRSIAU AR GALARNAD

Updated: Apr 7, 2021Friday 2 April (Good Friday) 2021 at 18.00 GMT

Dydd Gwener 2 Ebrill (Y Groglith) 2021 am 18.00 GMT


With/Gyda

Reverend/Y Parch Rosemary Hill

Reverend/Y Parch Vincent Gardner

Professor/Yr Athro Lloyd Llewellyn-Jones


Lamentations is one of the lesser-known books of the bible. But it is rich in theology and in reflections. Grief is the main theme of the book. And Grief is the theme of this Webinar too. It has been one year since Covid-19 changed our way of life. Should we mourn for the things we have lost? How should we mourn? How can we express our grief? Where is God? Has God been with us during the pandemic? Can we feel his presence? Or has he deserted us, like he abandoned Jerusalem when the city fell to the Babylonians? How do we maintain hope in a time of despair?

Join us to discuss this amazing biblical book and let us think about how we can use Lamentations today, in our own lives.

Here are the things you need to listen to before​ we meet on Good Friday. There is a video discussion in English with Rose, Vincent and Lloyd, and links to Lamentations in Welsh, English and Hebrew (sound files) - you can choose which is best for you.


The Zoom link to the live webinar is here:

https://zoom.us/j/93447353485?pwd=TVR2QXVaNGdDRmc1SnhwR1Ria3NZUT09

Meeting ID: 934 4735 3485 Passcode: 943426


Remember: 2 April 2021 at 18.00 GMT

Galarnad yw un o lyfrau llai adnabyddus y beibl. Ond mae'n gyfoethog o ran diwinyddiaeth ac mewn meddylgarwch. Galar yw prif thema'r llyfr. A galar yw thema'r Webinar hon hefyd. Mae blwyddyn wedi mynd ers Covid-19 wedi newid ein ffordd o fyw. A ddylem alaru am y pethau yr ydym wedi'u colli? Sut y dylem alaru? Sut y gallwn fynegi ein galar? Ble mae Duw? A yw Duw wedi bod gyda ni yn ystod y pandemig? Allwn ni deimlo ei bresenoldeb? Neu a yw wedi ein haeddiant, fel y gadawodd Jerusalem pan syrthiodd y ddinas i'r Babylonaid? Sut mae cynnal gobaith mewn cyfnod o anobaith?

Ymunwch â ni i drafod y llyfr anhygoel hwn o'r beibl a gadewch i ni feddwl am sut y gallwn ddefnyddio Galarenad heddiw, yn ein bywydau.

Dyma'r pethau y mae angen i chi wrando arnynt cyn​ i ni gyfarfod ar Y Groglith. Mae trafodaeth fidio yn Saesneg gyda Rose, Vincent and Lloyd, a links i Galarnad yn Gymraeg, Saesneg a Hebraeg (sound files) - gallwch ddewis pa un sydd orau i chi.


Mae'r ddolen Zoom i'r webinar fyw yma:

https://zoom.us/j/93447353485?pwd=TVR2QXVaNGdDRmc1SnhwR1Ria3NZUT09

ID Cyfarfod: 934 4735 3485 Cod pas: 943426

Cofiwch: Dydd Gwener 2 Ebrill 2021 am 18.00 GMT


0 comments
bottom of page